สัญลักษณ์/ปรัชญา

385945_309387129102429_1806530926_n

 

 

สัญลักษณ์ของโรงเรียน                    รูปมงกุฎมีอักษรย่อ   อน.  และแถบชื่อโรงเรียนอยู่ใต้มงกุฎ
                                                         มีความหมายว่า การน้อมนำพระบรมราโชวาทมาเป็นแนวทางใน
                                                         
การจัดการศึกษาลงสู่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

ปรัชญาโรงเรียนซอยแอนเนกซ์        ลูกแอนเนกซ์เป็นเด็กดีมีวินัย     ร่าเริงแจ่มใส     ทันสมัยในวิทยาการ

คำขวัญโรงเรียน                               การศึกษา คือ การสร้างปัญญา 

วิสัยทัศน์                                          วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม  เลิศล้ำดนตรี  เทคโนโลยีก้าวไกล
                                                         ร่วมใจชุมชน 

เอกลักษณ์                                        โรงเรียนส่งเสริมคูรธรรม

อัตลักษณ์                                          รักดี  มีคุณธรรม  เลิศล้ำปัญญา

สีประจำโรงเรียน                               ม่วง      เหลือง
                                                         สีม่วง     หมายถึง        สง่างามอย่างน่าเกรงขาม
                                                         สีเหลือง หมายถึง     ศักดิ์ศรี

ต้นไม้ประจำโรงเรียน                        ต้นประดู่แดง

อักษรย่อของโรงเรียน                       ก.สม.อน. 

                                               ก หมายถึง กรุงเทพมหานคร 
                                               สม. หมายถึง  สำนักงานเขตสายไหม
                                               อน. หมายถึงโรงเรียนซอยแอนเนกซ์