ประวัติโรงเรียน

        บริษัทแอนเนกซ์ จำกัด  โดยคุณวาสนา  เทพหัสดิน  ณ อยุธยา  ได้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินในซอยแอนเนกซ์ ถนนพหลโยธิน สำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ไร่  (ตามโฉนดเลขที่  49564 ) เพื่อจัดทำเป็นสวนสาธารณะและศาลาประชาคม  ต่อมานายประเสริฐ  สาระไชย สมาชิกสภากรุงเทพมหานครในขณะนั้น(พ.ศ. 2532-2535) และแพทย์หญิงกัลยา บำรุงผล ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ซึ่งมีพลตรีจำลอง  ศรีเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในขณะนั้น) ได้ปรึกษากับบริษัทแอนเนกซ์ และสำนักงานเขตบางเขนขอเปลี่ยนแปลงเจตนารมย์ในการบริจาคที่ดิน   ดังนี้
        1.  ก่อสร้างโรงเรียน           จำนวน  2  ไร่  2   งาน
        2. ก่อสร้างสวนสาธารณะ     จำนวน  2   งาน     (โดยมีกองสวนสาธารณะกรุงเทพมหานครเป็นผู้รับผิดชอบ)
        3. มอบให้สำนักระบายน้ำ     จำนวน  2 ไร่   2  งาน
        ในส่วนของการก่อสร้างโรงเรียน  กรุงเทพมหานครจึงมอบให้สำนักการศึกษาออกแบบ  (ซึ่งอาคารเรียนเป็นแบบพิเศษเฉพาะแห่ง)  และดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและส่วนประกอบเป็นเงินทั้งสิ้น  36,197,310 บาท (สามสิบหกล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามสิบบาทถ้วน) โดยบริษัทภิญโญสินจำกัดเป็นผู้ประมูลรับเหมาก่อสร้าง เริ่มสัญญาเมื่อวันที่ 22  ธันวาคม  2537  สิ้นสุดสัญญา วันที่  15  มีนาคม    2539   รวมระยะเวลาก่อสร้าง   450 วัน  จึงได้ชื่อว่าโรงเรียน  “ ซอยแอนเนกซ์ ”  และตั้งชื่ออาคารว่า “ วาสนา ”  “ ประดู่แดง ”    “ แสงจันทร์ ”
          20  มิถุนายน  2540  นางวาสนา เทพหัสดิน ณ อยุธยา บริจาคเงินจัดตั้งมูลนิธิวาสนา เทพหัสดิน ณ อยุธยา จำนวน 1,000,000  บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยได้บริจาคสมทบเข้ามูลนิธิต่อเนื่องทุกปี ปีละ  200,000  บาท (สองแสนบาทถ้วน) มีนางจรัส ประเสริฐสม  (เจ๊ขนมจีน)  เป็นประธานมูลนิธิ
           กรกฎาคม  2540    ส.ส. ปวีณา หงสกุล ได้แปรญัตติงบประมาณสร้างหอพระประจำโรงเรียนเป็นเงิน  350,000    บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
          เมษายน 2542  ปรับปรุงห้องสำนักงาน  งบประมาณธนาคารโลก 90,000 บาท    พ.ศ.  2543   ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น แบบ สนศ. 385  โครงสร้าง  15  ห้องเรียน   พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด  32,000  บีทียู  6  เครื่องในห้องประชุมชั้นล่าง ตั้งชื่ออาคารว่า  “กรรณิการ์ ” พ.ศ.2550  ได้รับงบอุดหนุนจากรัฐบาล วงเงิน 11,498,000 บาท  โดยสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร สร้างอาคารเรียนตึก 5 ชั้น แบบ สนศ.385 ตั้งชื่ออาคารว่า  “สารภี”

           กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้สร้างโรงเรียนขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างถาวรสถานของกรุงเทพมหานคร   ในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติ  เป็นปีที่  50  เมื่อการก่อสร้างอาคารเรียนเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว  ได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2539   มีนักเรียน 499  คน ครู 23 คน   ภารโรง  1  คน  คนงาน  1  คน  มี 17  ห้องเรียน    ผู้บริหารคนแรกคือนางมารศรี   สุธานิธิ และมีพิธีเปิดโรงเรียนเป็นทางการในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2539  โดยมี นายถิรชัย   วุฒิธรรม  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในขณะนั้นเป็นประธานในพิธี

มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารตามลำดับ ดังนี้
1.  นางมารศรี     สุธานิธิ               27  พฤษภาคม   2539  –   26  พฤศจิกายน   2539
2.  นางสาวนันทพร น้อยปรีชา       2     มกราคม     2540  –   30  กันยายน      2543
3.  นางนันทา  เชาวฤทธิ์              19   ตุลาคม       2543   –   30  กันยายน      2545
4.  นางจิระพันธ์  สวัสดี                1    พฤศจิกายน  2545  –   20  เมษายน       2547
5.  นางนภัสวรรณ ทัศนาญชลี      30   เมษายน     2547   –   11  พฤศจิกายน  2552
6.  นางสิรีรัศมิ์    พูนภาศิลป์         12   พฤศจิกายน  2552  –   30 กันยายน       2554
7.  นางดวงพร  เชื้อเนตร               1   พฤศจิกายน  2554  –   19  มกราคม       2557
8.  นายประมวล       ก้อนสันทัด      20  มกราคม   2557  –  30 กันยายน         2558

9. นางสาววรรณพร  ศิลาขาว          26  ตุลาคม  2558 –  ปัจจุบัน