นักเรียน

     ข้อมูลนักเรียน   ปีการศึกษา    2558

 

ระดับชั้น

จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียนปี 2558 รวม

ชาย

หญิง

อนุบาล 1

3

59 44 103
อนุบาล 2

4

58 46

104

รวมอนุบาล 1 – 2

7

117 90

210

ประถมศึกษาปีที่ 1

4

73 58

139

ประถมศึกษาปีที่ 2

4

73 56

129

ประถมศึกษาปีที่ 3

4

64 70

134

ประถมศึกษาปีที่ 4

4

79 73

152

ประถมศึกษาปีที่ 5

4

86 77

163

ประถมศึกษาปีที่ 6

4

74 73

147

รวม ป.1 – 6 24 449 407

856

รวมทั้งสิ้น 31 566 497

1063