ที่ตั้งโรงเรียน

 

 

                                ปัจจุบันโรงเรียนซอยแอนเนกซ์ ตั้งอยู่เลขที่ 745  หมู่  6  ซอยพหลโยธิน 58
                                ถนนพหลโยธิน  แขวงสายไหม  เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10220
                               โทรศัพท์ 0-2523-8976, โทรสาร  0-2519-8976 ต่อ 115
                                Website http://www.annexschool.com