ติดต่อเรา

โรงเรียนซอยแอนเนกซ์ เลขที่ 745  หมู่  6  ซอยพหลโยธิน 58  
ถนนพหลโยธิน   แขวงสายไหม  เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์   10220  
โทรศัพท์ 0-2523-8976, โทรสาร  0-2519-8976 ต่อ 115 
Website http://www.annexschool.com    https://th-th.facebook.com/annexschool