ข้อมูลบุคลากร

ตำแหน่ง

จำนวน(คน)

ผู้อำนวยการ

1

รองผู้อำนวยการ

3

ข้าราชการครู

49

เจ้าหน้าที่ธุรการ

1

พนักงานอาคารสถานที่

6

พี่เลี้ยง

7

รวม

67