ก.พ. 10

กิจกรรมวันตรุษจีน

DSC05822

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC05832

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC05828

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC05823

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC05833

รับรางวัลหนึ่งแสนครูดีประจำปีการศึกษา 2558

 ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดีประจำปีการศึกษา 2558

p2

ครูฉวีวรรณ  ตุลยธำรงค์  ครูอมรพรรณ  โยธานัน  ครูศรุดา  พงษ์นวกุล ครูสุนีย์  พลามาตร์ ครูสุพัฒนา  ทับหิรัญ
ครูวัฒนา  โยธานัน    ครูชัยธิวัฒน์  วัฒนโชติสกุล  ครูอาพันชนิด  นรเสรฐภักดี   ครูทัศนาจร   ดวงเงิน
ครูเกรียงศักดิ์   อุ่นศิริวงศ์